Two Zero Fit

Provozní řád

Provozní řád

I.
Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem TWO ZERO FIT. Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.
Každý klient je povinen se při vstupu prokázat platnou permanentkou, nebo si zakoupit jednorázovou vstupenku. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách www.twozerofit.cz Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor na trénování a využívání jeho zařízení či služeb.

III.
TWO ZERO FIT je otevřen dle rezervací v provozní době. EMS trénink probíhá pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánovaný trénink zrušit.

IV.
EMS trénink je možné rezervovat telefonicky na čísle +420 739 339 827 nebo pomocí e-mailu twozerofit@seznam.cz. Poskytnutá klientská data jsou Provozovatelem zpracovávána výhradně za účelem vedení databáze klientů TWO ZERO FIT a řídí se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2011. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje klient na dobu neurčitou. Odvolání tohoto souhlasu je možné písemnou formou na adresu Provozovny, e-mailovou cestou na adresu twozerofit@seznam.cz. Na kontaktní e-mail mohou být zasílány také marketingové materiály vztahující se k aktivitám TWO ZERO FIT.

V.
Rezervovaný trénink lze zrušit nejpozději 6 hodin před tréninkem. Pokud se klient nedostaví na daný trénink a nedojde k jeho včasnému zrušení telefonicky či emailem, je povinen uhradit částku odpovídající danému tréninku z jeho permanentky.

Klienti TWO ZERO FIT mohou plně využívat převlékací kabinky a sprchu v provozovně.

VII.
Při odchodu převlékací kabinky ji musí klient vyprázdnit. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v kabince. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu provozovny a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.
Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do prostor EMS tréninku je povolen pouze ve speciálním zapůjčeném oblečení a bez bot.

IX.
Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí.

X.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. TWO ZERO FIT nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Během provozování tréninku nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

XI.
Po skončení tréninku klient odevzdá zapůjčené speciální oblečení a použité ručníky na provozovně.

XII.
Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v provozovně.

V prostorách TWO ZERO FIT je zakázáno:

V prostorách provozovny je dovoleno konzumovat pouze nealkoholické nápoje.

XIII.
Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

XIV.
Provozní řád TWO ZERO FIT, 1.9.2021

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

    Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s pravidly pro užívání cookies. Více informací