Two Zero Fit

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky TWO ZERO FIT – Lenka Dohnalová

 1. Úvodní ustanovení

1)      Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku smluvních vztahů a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvního vztahu uzavřeného v podobě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), kde je na jedné straně TWO ZERO FIT, Lenka Dohnalová, Vysoká 2, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, IČ: 07505761, registrovaná živnostenským úřadem Městského úřadu v Hranicích  (dále jen „Společnost“) a na druhé straně je klient Společnosti, fyzická osoba spotřebitel, blíže specifikovaný ve Smlouvě (dále jen „Klient“), který má zájem užívat služby v provozovně Společnosti na adrese Tř. 1. Máje 2063, 75301 Hranice (dále jen „Provozovna“).

2)      Podmínky upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku kupní smlouvy a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy jako smlouvy spotřebitelské uzavřené ve smyslu občanského zákoníku (dále též „kupní smlouva“).

3)      Zákazníkem může být fyzická i právnická osoba. Pokud je Klientem nebo zákazníkem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění ze smlouvy uzavřené se Společností jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná se o spotřebitele ve smyslu ustanovení občanského zákoníku a vztahují se na něho platné právní předpisy České republiky na ochranu spotřebitele.

4)      Podmínky obsahují provozní řád upravující pravidla, práva a povinnosti Klientů nebo zákazníků v Provozovně; provozní řád v ustanovení článku VI. Podmínek může být doplněn provozním řádem speciálně upravujícím další práva a povinnosti, a které mohou být nedílnou součástí Smlouvy.

5)      Podmínky, Smlouva a kupní smlouva, se řídí platnými právními předpisy České republiky a právními předpisy Evropské unie; zejména se řídí občanským zákoníkem v platném znění, zákonem o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění.

6)      Klient je oprávněn na základě uzavřené Smlouvy využívat služby, definované na webových stránkách Společnosti, v Provozovně a ve Smlouvě. Službu poskytovanou ze strany Společnosti v Provozovně může Klient užívat pouze na základě oprávnění službu užívat, potvrzeného ze strany Společnosti, v podobě zakoupené vstupenky, poukázky, permanentky, kreditu apod. (dále též „Produkt“).

7)      Obsah a předmět Smlouvy může být vymezen jak ve Smlouvě, tak v Podmínkách, a dále v příslušných přílohách Smlouvy a Podmínek. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Rozsah Podmínek zavazujících smluvní strany Smlouvy může být uveden v každém typu Smlouvy odlišně.

8)      V případě, že se některé ustanovení/část ustanovení Smlouvy nebo kupní smlouvy bude odlišovat od ustanovení Podmínek, nahrazují ustanovení/část ustanovení Smlouvy/kupní smlouvy ustanovení Podmínek.

9)      Smlouva může být uzavřena jak písemnou formou, tak ústní formou.

 1. Vztahy ze Smlouvy

1)      Smluvní vztah mezi Společností a Klientem je platně uzavřen v okamžiku akceptace návrhu z jedné smluvních stran k uzavření Smlouvy. Smlouva je účinná v okamžiku potvrzení – aktivace/předání Produktu Klientovi.

2)      Návrhem k uzavření Smlouvy může být objednávka určité služby ze strany Klienta, poskytované Společností v Provozovně (dále též „objednávka“). Klient podáním návrhu na  uzavření Smlouvy/odesláním objednávky bere bez výhrad na vědomí to, že Provozovna disponuje omezenou kapacitou, a je povinen dodržovat pokyny Společnosti/osob zastupujících Společnost ohledně způsobu využívání služeb.

3)      Účinnost Smlouvy je podmíněna úhradou ceny ze strany Klienta za poskytovanou službu v rozsahu Produktu. Klientovi vzniká nárok na poskytnutí služeb ze strany Společnosti až po té, co Klient řádně, včas a v plném rozsahu uhradí Společnosti cenu objednaných Produktů.

4)      Návrh na uzavření Smlouvy je možno doručit Společnosti elektronickou formou (email, telefon) nebo osobně.

5)      Společnost nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne přijetí návrhu k uzavření Smlouvy potvrdí Klientovi písemnou nebo ústní formou, zda shora uvedený návrh přijala či nikoli.  Společnost v tomto případě zastupuje  osoba, pověřená k této činnosti Společností, tj. osoba, pro kterou  je tato činnost náplní nebo součást její práce a která tuto činnost vykonává na základě  pracovního nebo obdobného poměru uzavřeného se Společností.

6)      Společnost si vyhrazuje právo odmítnutí návrhu na uzavření Smlouvy, zejména v případě, že návrh na uzavření Smlouvy obsahuje neúplné, nečitelné či nepřesné údaje o Klientovi, nebo o jednotlivých objednávaných Produktech, nebo v případě, že není možné Klientovi z kapacitních nebo zdravotních důvodů poskytnout služby v rozsahu, který je uveden v předmětném návrhu na uzavření Smlouvy, nebo není možné Klientovi poskytnout Produkt z důvodu, že již není v aktuální nabídce Společnosti. V případě odmítnutí návrhu k uzavření smlouvy se Společnost pokusí kontaktovat Klienta za účelem zpřesnění informací v předmětném návrhu nebo za účelem úpravy objednávaného rozsahu služeb, případně za účelem zaslání nového návrhu k uzavření Smlouvy.

7)      Doba trvání Smlouvy je ve Smlouvě určena nebo je ve Smlouvě nebo Podmínkách specifikován způsob určení doby trvání Smlouvy. Smlouva je vždy uzavřena na dobu určitou.

8)      V případě adresování návrhu k uzavření Smlouvy ze strany Klienta je možné použít prostředky komunikace v souladu s ustanovením tohoto článku Podmínek. Tyto prostředky umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Společnost je v tomto případě zastoupena osobou, pověřenou k této činnosti Společností, tj. osobou, pro kterou je tato činnost náplní nebo součástí její práce a která tuto činnost vykonává na základě  pracovního nebo obdobného poměru uzavřeného se Společností. Na objednávku služeb prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (zejména prostřednictvím webových stránek Společnosti www.twozerofit.cz se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smluv distančním způsobem.

III. Platební podmínky, dodací podmínky, ceny

1)     Služby poskytované Klientovi ze strany Společnosti, je Klient oprávněn hradit v Provozovně v místě k tomu určeném a v době, kterou stanoví Společnost v hotovosti nebo pomocí QR kódu.

2)     Služba poskytovaná Klientovi je uhrazena v okamžiku připsání částky odpovídající ceně za poskytovanou službu ve prospěch účtu Společnosti číslo 5518496349/0800,  vedeném České spořitelny, a.s. Cena je určena ceníkem/sazebníkem vydaným Společností, platným a účinným v době návrhu k uzavření Smlouvy.

3)     V případě hrazení služeb prostřednictvím QR kódu nebo bankovního převodu je Společnost povinna zaktivnit Klientovi objednané Produkty nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne připsání částky odpovídající ceně za poskytovanou službu ve prospěch účtu Společnosti, uvedeném v ustanovení článku III., odst. 3 Podmínek.

4)     Produkty může Klient převzít osobně v Provozovně.

5)     Platným ceníkem/sazebníkem se rozumí i aktuální ceny, uvedené u služeb a Produktů na webových stránkách Společnosti www.twozerofit.cz.

7)  Ceny služeb závislé na zvoleném Produktu ze strany Klienta jsou smluvní; v době podání návrhu k uzavření Smlouvy ze strany Klienta jsou ceny stanoveny podle platného ceníku/sazebníku vydaného Společností. Ceny jsou uvedeny v konečné výši, včetně příslušné daně z přidané hodnoty. Příslušný ceník je zveřejněn na webových stránkách Společnosti www.twozerofit.cz. a v Provozovně.

8)  Ceny Produktů závislé na zvoleném Produktu ze strany Klienta mohou být závislé na řádně vyhlášené slevové akci Společnosti, která je časově omezena.

9)  Akční ceny Produktů platí po dobu časově určenou.

10)  Produkty zůstávají do úplného zaplacení a převzetí majetkem Společnosti, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím Produktu nebo zboží kupujícím.

 1. Služby a produkty

1)     Společnost se zavazuje poskytnout Klientovi za podmínek uvedených v těchto Podmínkách příslušné služby v Provozovně, které jsou definovány ve Smlouvě, Podmínkách, na webových stránkách Společnosti www.twozerofit.cz, nebo u klienta doma či v kanceláři, pokud musí být provozovna zavřená (např. mimořádným opatřením vlády).

2)     Klient podáním návrhu na  uzavření Smlouvy bere bez výhrad na vědomí to, že Provozovna disponuje omezenou kapacitou, a je povinen dodržovat pokyny Společnosti/osob zastupujících  Společnost ohledně způsobu využívání služeb.

3)     Klient je oprávněn využívat služby, o kterých to stanoví Společnost, na základě rezervace. Službu je možné si předem rezervovat emailem, telefonicky na lince Společnosti nebo na provozovně. Telefonní číslo i email jsou zveřejněny na webových stránkách Společnosti www.twozerofit.cz.

4)     Pokud ze strany Klienta nedojde k rezervaci služeb, ačkoli tak byl oprávněn učinit s ohledem na volnou kapacitu u poskytované služby, a tato skutečnost není způsobena jednáním Společnosti, není Společnost odpovědna za to, že Klient nevyužil služby na základě platně uzavřené Smlouvy.

5)     V případě využití rezervace v souladu s ustanovením článku IV. Podmínek, a následného zrušení rezervace ze strany Klienta, je Klient povinen uhradit Společnosti storno poplatek, a to ve výši stanovené Společností.

6)     Služby nabízené ze strany Společnosti v Provozovně jsou specifikovány v místě Provozovny a na webových stránkách Společnosti www.twozerofit.cz. Mezi služby poskytované Společností v Provozovně patří provozování tréninku EMS na přístroji Miha Bodytec.

7)     Produkty nabízené ze strany Společnosti jsou jednorázové nebo dlouhodobé povahy.

8)     Na základě Produktu dlouhodobé povahy je Klient oprávněn užívat služby poskytované ze strany Společnosti v Provozovně na základě dlouhodobé permanentky, a to opakovaně během předmětného období dané permanentky.

9) Permanentky jsou vstupové a nejsou přenosné.

 1. Ochrana osobních údajů
 2. Když na internetových stránkách, které provozujeme, zadáte svoje osobní údaje, nebo nám je sdělíte na provozovně, udělujete tím souhlas s jejich zpracováváním a nakládáním, a to na dobu neurčitou nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.
 3. Naší povinností při zpracovávání Vašich osobních údajů je postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. To znamená, že budeme Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. A budeme také dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené správcům osobních údajů uvedeným zákonem.
 4. Osobní údaje budeme zpracovávat v písemné formě nebo v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Při tom přijímáme technická a organizační opatření, aby u nás byly Vaše osobní údaje v bezpečí. Chráníme je proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Nebojte, nebudeme předávat Vaše osobní údaje třetím osobám. Výjimkou jsou případy stanovené zákonem nebo uvedené v tomto souhlasu nebo v případě Vašeho souhlasu.
 5. Souhlas nám dáváte, abychom Vám mohli posílat informace a materiály, které Vás zajímají, pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o našich produktech a službách nebo pro případy, kdy se chceme zeptat na Váš názor a zpětnou vazbu. Taky pro vnitřní statistické a marketingové účely.
 6. Rádi Vám řekneme, zda a jaké osobní údaje o Vás máme zaznamenané. Jestli máte dotazy, podněty nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, napište nám na e-mail twozerofit@seznam.cz.
 7. V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo:
 1. Návštěvní řád

1)     Klientovi jsou pro užívání služeb, pokud to Smlouva nevylučuje, k dispozici převlékací kabinky na uskladnění jeho osobních věcí mimo peněz a cenných předmětů, a to po dobu jeho přítomnosti v Provozovně. Vždy před opuštěním prostoru Provozovny, který je Klient oprávněn užívat na základě Smlouvy, je Klient povinen kabinku uvolnit, (tzn. vyklidit uschované předměty).

2)     V případě včasně neuhrazených nákladů je Společnost oprávněna využít zadržovacího práva na uskladněných věcech.

3)     Společnost nenese odpovědnost za osobní věci Klienta uložené v převlékací kabince, jakož i za cenné věci a peněžní hotovost.

4)     Klient se účastní všech aktivit provozovaných v prostorech Provozovny na vlastní riziko. Klient je zodpovědný za svůj zdravotní stav, který mu dovoluje využívat služeb poskytovaných Společností na základě Smlouvy.

5)     Klient má právo využívat služeb poskytovaných Společností na základě Smlouvy pouze v otevíracích hodinách stanovených Společností. Společnost si vyhrazuje právo prodloužit či zkrátit otevírací hodiny podle potřeby. O provedených změnách bude Klient vždy v dostatečném předstihu informován upozorněním umístěném v Provozovně a na internetových stránkách.

6)     Vstup do Provozovny a jejích užívání pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek je zcela zakázáno. Klient se rovněž zavazuje zdržet se v prostorách Provozovny kouření, užívání a prodeje alkoholu, léků, drog či jiných ilegálních látek.

7)     Klient se zavazuje neužívat prostory Provozovny ke komerčním účelům.

8)     Klient se zavazuje nevyvolávat v Provozovně výtržnosti, jakož i chovat se po dobu své přítomnosti v Provozovně tak, aby neobtěžoval jiné Klienty.

9)  Klient se zavazuje při využívání služeb poskytovaných Společností používat speciální oděv, který mu je zapůjčen přímo na provozovně, po odcvičení lekce jej vrací.

10)  Klient se zavazuje, že se seznámí a bude dodržovat návštěvní řád, který je také vyvěšen v prostorách Provozovny.

VII. Reklamační řád

1)    Reklamační řád upravuje podmínky a postup prodávajícího při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na produkt dodaný dle Smlouvy.

2)    Uplatnit reklamaci a požadovat vrácení produktu/části produktu (vstupu) může kupující – Klient v případě, že:
a.    mu nebude vrácen vstup z rezervované lekce, která neproběhla z důvodů na straně Společnosti (například když se nedostaví na lekci instruktor, apod.), a Klient nebyl včas o zrušení lekce upozorněn prostřednictvím telefonu, příp. sms zprávy, a to nejpozději 1 hodinu před začátkem lekce.
b.    Poskytnutá vada služby je opravdu zjevná. Kupující pak nesmí přijmout službu beze slov, ale musí uplatnit výhrady k provedené službě, a to bezprostředně po jejím poskytnutí v provozovně Společnosti.

3)    Kupující – klient je povinen svůj reklamační nárok uplatňovat bez zbytečného odkladu a v rámci reklamace je povinen poskytovat prodávajícímu řádnou součinnost.

4)    Na základě oprávněné uznané reklamace je povinen prodávající vrátit vstup nebo poskytnuté plnění za produkt/část produktu kupujícímu-Klientovi, a to do 3 dnů ode dne uznání reklamace.

VIII. Závěrečná ustanovení

1)     Aktuální znění Podmínek a příslušného ceníku/sazebníku bude vždy zveřejněno na webových stránkách Společnosti www.twozerofit.cz. a v Provozovně.

2)     Součástí Smlouvy je obligatorně ceník/sazebník služeb, platný v době uzavření Smlouvy a popis Produktu. Fakultativní přílohou Smlouvy může být aktuální cenová nebo slevová akce, řádně vyhlášena Společností, speciální návštěvní řád, doplňující ustanovení VI. Podmínek, další popis Produktu nebo doplňující smluvní podmínky Společnosti.

3)     Změna Podmínek nebo ceníku/sazebníku je vůči Klientu/zákazníku účinná okamžikem, kdy s ní vyjádří svůj souhlas. Za souhlas s takovou změnou se pro potřeby Smlouvy a těchto Podmínek považuje i odeslání či podání návrhu k uzavření smlouvy nebo úhrada ceny objednaných Produktů.

4)     Společnost je oprávněna změnit v době trvání Smlouvy Podmínky z důvodu změny účtu, z důvodu úpravy ustanovení, která budou pro Klienta/zákazníka příznivější, dále z důvodu takového, že některá ustanovení Podmínek již nebudou aktuální vzhledem k jednání, skutečnostem a událostem, nezaviněným ze strany Společnosti. Tímto není dotčeno oprávnění Společnosti jednostranně změnit příslušný ceník/sazebník služeb.

5)     V případě, že dojde ze strany Společnosti ke změně těchto Podmínek a/nebo příslušného ceníku/sazebníku, řídí se počínaje dnem změny Podmínek a/nebo ceníku/sazebníku vztah Společnosti a Klienta/zákazníka platným zněním Podmínek a ceníkem/sazebníkem pro jakoukoli novou objednávku služeb, učiněnou Klientem/zákazníkem vůči Společnosti.

6)     V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neovlivní to platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

7)     Záruční a reklamační podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky.

8)     Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy nebo kupní smlouvy budou řešeny podle platného práva České republiky u tuzemských soudů.

9)     Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2021

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s pravidly pro užívání cookies. Více informací